Các công ty thành viên

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Trí Tuệ Việt
Công ty TNHH Cổ phần Capital Seaweed Việt Nam
Công ty TNHH Phú Mỹ An - Hà Nội
Công ty TNHH VIST
Công ty TNHH Phát triển thể thao V&V
Công ty Cổ phần Thương Mại Thiện Mỹ
Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và phát triển dịch vụ Việt – Séc